notulen jaarvergadering 2022

notulen jaarvergadering 2022

Notulen Jaarvergadering 8 april 2022

Watersportvereniging Zwartsluis

Aanwezige bestuursleden

Chris Epema (voorzitter), Martin Boers (scheidend penningmeester), Anja Beenen (EC), Marijke van den Bout (EC), Ferry Geertman (penningmeester), Hetty Huntelerslag (secretaris).

Johan Koornstra (website) is met kennisgeving afwezig en Adri Moossdorff (EC) is tussentijds afgetreden.

1 Opening

De voorzitter opent de vergadering met een welkom aan alle aanwezigen, inclusief de havenmeesters en de delegatie van de stichting. Hij is verheugd om elkaar na alle coronaperikelen weer te treffen. De opkomst is redelijk met 37 leden.

2 Ingekomen stukken en mededelingen

Ingekomen stukken:

Bericht van verhindering is ontvangen van Wout Marinus en Johan Jonker.

Mededelingen:

Er is vanwege onzekerheid rondom corona ook voor dit jaar geen evenementenkalender in de vorm van een flyer gemaakt.

Samen met de stichting zijn we nu voor 95% in het bezit van e-mailadressen van de leden.

3 Notulen jaarvergadering 12 april 2019

Er zijn geen opmerkingen of vragen. Het verslag wordt vastgesteld, met dank aan notulist Hetty Huntelerslag.

4 Jaarverslag 2019/2020/2021

Het bestuur heeft in haar laatste vergadering besloten dat alleen het verslag over 2021 wordt voorgelezen.

Hieronder een samenvatting van de activiteiten in het afgelopen verenigingsjaar:

Met in achtneming van de overheidsmaatregelen inzake Covid-19 is het bestuur gedurende het afgelopen jaar eenmaal in vergadering bijeengeweest. Het Dagelijks Bestuur heeft daarnaast, als daar aanleiding toe was, via WhatsApp overleg gepleegd en waar nodig actie ondernomen.

Vanwege de nog altijd voortdurende pandemie werd de algemene jaarvergadering, gepland op 9 april, afgelast. De leden werden hiervan per e-mail en de website op de hoogte gesteld.

Als afgevaardigde namens de vereniging maakte Martin Boers ook het afgelopen jaar deel uit van het Stichtingsbestuur. Na hun vergaderingen vond terugkoppeling plaats aan het verenigingsbestuur, ditmaal dus slechts eenmaal tijdens de bestuursvergadering.

Het clubblad is driemaal verschenen. Voor nog meer foto’s dan in de clubbladen kon men op de website terecht.

De periodieke aankondigingen van de evenementen stonden ditmaal alleen in het clubblad, dus geen flyer. De reden was alle mogelijk af te gelasten evenementen. Zodoende werden er kosten van het vervaardigen van de flyer bespaard.

Zoals vermeld werden er nogal wat evenementen afgelast, behalve:

Op 3 april werden de boten voor weer een nieuw seizoen te water gelaten. De beperkende maatregelen rondom het coronavirus waren ook nu nog van kracht. En daarom was ook nu weer met de betrokken schippers overleg gevoerd over de te water lating onder strikte voorwaarden. Marco Beenen, Martin Boers en Erik van der Stouwe zorgden er ook ditmaal weer voor dat de hele operatie volgens afspraak verliep.

Vrijdag 3 september was het dan eindelijk zover dat we er weer een keer met z’n allen op uit konden voor een Motorbotentoertocht van, ditmaal, 3 dagen. De organisatie was in handen van Aletta Altena en Martin Boers. Er namen 12 boten deel en de bestemming was Elburg. De stemming zat er prima in, evenals het weer, dat zich van de beste kant liet zien. Na diverse activiteiten en, niet te vergeten, het altijd feestelijke ontbijt op zaterdag, werd zondagochtend bijtijds vertrokken naar de thuishaven.

Op 18 en19 september werd al voor de tiende keer de tweedaagse wedstrijd de KiloRace op het Ketelmeer gezeild. De deelnemers aan de vriendschappelijke wedstrijd strijden om de Kilobokaal (een wisselbeker) en een kilo klaas. Alles wordt beschikbaar gesteld door de organisator en grootste sponsor van het evenement: Marco Beenen. Ook nu was dit evenement weer een groot succes.

Evenals in het voorjaar was ook nu de situatie bij het uit het water halen van de boten op 6 november bepalend door het coronavirus. Met inachtneming van nog steeds enkele coronavoorwaarden is deze operatie ook nu weer goed verlopen. Hoewel er nog geen koffie was, maar wel chocolademelk, konden de schippers en vrijwilligers ditmaal weer wel gebruik maken van de snertservice.

Het bestuur bedankt iedereen die, met inachtneming van de regels, heeft meegewerkt om dit evenement opnieuw goed te laten verlopen.

Ook in 2021 was, voor zover van toepassing, de samenwerking met het havenbeheer, in de persoon van Hilda, Johnny, en Kim heel goed en plezierig.

5 Financiën

5.1. Financieel verslag penningmeester over 2019/2020/2021

De penningmeester geeft aan dat over deze drie jaren vanwege corona weinig is uitgegeven omdat er heel weinig activiteit was binnen de vereniging. Dit betekent dat er goed is gespaard.

5.2. Verslag Kascommissie

De kascommissie wordt gevormd door twee leden. Een van de leden, Thomas Rettermund is niet gevaccineerd en heeft zich daarom teruggetrokken. Barend Vinke meldt dat hij op 7 oktober 2021 de kasboeken over 2019 en 2020 heeft gecontroleerd en op 1 april 2022 de kasboeken over 2021. Barend meldt dat de vereniging het financieel beheer wederom netjes op orde heeft. De vergadering gaat unaniem akkoord met de decharge van de penningmeester.

5.3. Samenstelling Kascommissie.

Uit de vergadering meldt zich Veroni Ebbinge als nieuw lid voor de kascommissie. Zij zal voor het komende jaar de kascommissie vormen met Barend Vinke.

5.4. Begroting 2022.

Daar de vereniging na de afgelopen drie jaren over een flinke buffer beschikt is besloten om de contributie niet te verhogen. Dit komende jaar zal het spaartegoed wel flink worden aangesproken vanwege de slotavond.

Aansluitend geeft Martin Boers aan het stokje van penningmeester door te geven aan Ferry Geertman en ook meteen afstand te doen van zijn bestuurslidmaatschap. De voorzitter bedankt Martin voor zijn inzet sinds 2011 als bestuurslid van de vereniging. Hij laat zijn dank vergezeld gaan van een cadeau en bloemen voor Lineke Boers.

Vervolgens stelt Ferry Geertman zich voor. De naam Geertman zal menigeen bekend in de oren klinken. Ferry heeft zich beschikbaar gesteld als penningmeester.

6 Samenstelling bestuur

Aangezien nergens in de Statuten iets staat over hoe te handelen met de volgorde van aftreden in uitzonderlijke situaties zoals we hebben meegemaakt in de afgelopen drie jaren heeft het bestuur besloten de volgorde van aftreden als gebruikelijk door te laten lopen. Adri Moossdorff was in 2020 aftredend en heeft zich niet herkiesbaar gesteld en is aldus afgetreden. Het bestuur zal nog op gepaste wijze afscheid nemen van hem. Martin Boers is tussentijds afgetreden wegens de overstap naar de Stichting in de functie van voorzitter. Nieuw aangetreden in het bestuur is Ferry Geertman sinds oktober 2021.

7 Evenementenagenda 2022

Namens de EvenementenCommissie (EC) geeft Marijke van den Bout een overzicht van de activiteiten:

Helaas als gevolg van de coronaregels kon er voor de 2e achtereenvolgende keer geen nieuwjaarsborrel plaats vinden. Op naar volgend jaar.

18 maart was de clubavond in hotel Zwartewater. De avond was goed bezocht er waren ongeveer 40 mensen aanwezig. De sprekers waren Wietze van der Laan en Janneke Kuysters. Zij hebben verteld, voorzien van prachtige foto’s en de routes op de wereldkaart, over hun reis van 8 jaar rond de wereld. Het was een zeer enthousiaste lezing waarbij we de hele reis konden meebeleven vanaf de voorbereidingen, de hoogte en dieptepunten tijdens hun reis, tot en met de terugkeer in Nederland.

2 April zijn de boten weer te water gelaten. Het was een koude en gure dag maar het is weer gelukt om alle boten in het water te laten. De lente had even verstek laten gaan.

10 en 11 juni is het weer tijd voor de jaarlijkse clubdagen. Vrijdag worden de tenten weer opgezet, en ingericht met tafels en stoelen. Als er mensen zijn die zich geroepen voelen om te helpen bij het opbouwen van de tent en het schoonmaken van de tafels en stoelen, u bent van harte welkom vanaf 10.00 uur. Dan beginnen we gezellig met een kop koffie met wat lekkers erbij en worden de taken verdeeld.

  • Vrijdag 10 juni is er ‘s avonds weer Bingo dat wordt vast weer gezellige avond met mooie prijzen.
  • Zaterdag 11 juni worden er weer zeilwedstrijden gehouden op de Belterwiede en ‘s avonds is er weer een gezellig buffet. Welk thema het buffet dit jaar zal hebben is nog een verrassing.

Het weekend van 3 en 4 september staat de motorboottoertocht weer op het programma met bestemming “onbekend”. Het blijft een groeiend evenement en gezelligheid en saamhorigheid voeren de boventoon. Ook dit is ieder jaar weer een aanrader.

De Kilorace is dit jaar gepland in het weekend van 17 en 18 september op het Ketelmeer. Ook voor dit evenement geldt dat er groei in zit. Begon het in 2012 met nog geen 10 bootjes, vorig jaar konden de organisatoren zich al verheugen op meer dan 50 boten. Gezelligheid viert ook hier hoogtij, zowel op het land als op het water.

De afsluiting van het seizoen is dit jaar op 8 oktober. Deze avond mag zich ook altijd verheugen in een mooi aantal deelnemers. Nadat we de afsluiting 2 jaar hebben moeten missen staat er voor dit jaar iets speciaals op het programma. Houd het clubblad in de gaten.

De boten liggen nog geen week in het water of we praten alweer over het uit het water halen. Dit staat voor 2022 gepland op 5 november. Tijdens deze dag wordt er als vanouds worst met snert geserveerd in het clubhuis.

De secretatis vult nog aan dat de oorspronkelijke presentatoren van de lezing tijdens de clubavond helaas door ziekte niet beschikbaar waren.

De voorzitter meldt dat de invulling van de slotavond op 8 oktober nog een verrassing is. Wel geldt: vol is vol.

Het bestuur heeft besloten om geen bemoeienis meer te hebben met het kantinegebeuren. Leden kunnen op vrijwillige basis wel nog het een en ander in de kantine organiseren.

8 Pauze

Gelegenheid voor een drankje en om alle informatie te laten bezinken.

9 Stichting Recreatie Centrum Zwartewater

De voorzitter van de stichting, Ruud Stiekema, is afgetreden en heeft het stokje doorgegeven aan Martin Boers.

De voorzitter begint zijn verhaal met de mededeling dat de in februari jl. in dienst gekomen nieuwe havenmeester helaas alweer om gezondheidsredenen de stichting heeft verlaten. Het bestuur is in gesprek met nieuwe kandidaten.

Medewerker Jan Renes zal meer klusjes voor zijn rekening gaan nemen.

De afgelopen twee jaar hebben we veel passanten mogen begroeten, zowel met de boot als met campers en caravans. Mogelijk heeft de aanwezigheid van corona hier ook een aandeel in gehad.

Het terras bij de kantine gaat vernieuwd worden.

De gemeente heeft meebetaald aan een extra camera op de Turfeilanden en ook komt er een afsluitbare deur op het eerste bruggetje naar de Turfeilanden. De deur zal alleen ‘s avonds en ‘s nachts op slot gaan en is dan alleen te openen met een code die alle liggers krijgen. Het is hierbij wel van belang dat deze code niet aan anderen gegeven wordt, anders weet binnen de kortste tijd heel Zwartsluis die code. Hopelijk zal het vandalisme door deze maatregelen afnemen.

Op kosten van de gemeente en onder onze aansturing zijn er nieuwe elektrapalen geplaatst voor de passanten en tegelijk ook voor de eventuele evenementen langs of op de Handelskade.

Eind van dit jaar worden de definitieve energiekosten berekend. Hierin worden ook de stijgende tarieven meegenomen.

10 Rondvraag

Barend Vinke vraagt of het tijdens evenementen op- en/of afstappen van passanten aan de Handelskade is toegestaan. Ja, in overleg met het havenbeheer.

Henk Randeraad en Bert Rutgers stellen voor om meer gebruik te maken van e-mail, zoals voor rekeningen en het clubblad, zeker nu het merendeel van de leden gebruik maakt van e-mail. De voorzitter antwoordt dat dit voorstel in het bestuur zal worden besproken, zoals het clubblad nog maar in fysieke vorm tweemaal in plaats van driemaal per jaar en het overige, zoals de evenementen, via e-mail.

Een van de aanwezigen bedankt het bestuur voor de met het laatste clubblad verstuurde attentie.

11 Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde bedankt voorzitter Chris Epema de aanwezigen voor hun actieve deelname aan deze vergadering. Iedereen wordt namens het bestuur een mooi vaar- en kampeerseizoen toegewenst. De avond wordt geanimeerd afgesloten met een drankje en een hapje.