Notulen jaarvergadering 2018

de notulen van de algemene ledenvergadering van de watersport vereniging van 13-4-2018

Notulen Jaarvergadering 13 april 2018

Watersportvereniging Zwartsluis

Aanwezige bestuursleden

Chris Epema (voorzitter), Hetty Huntelerslag (secretaris en notulist), Martin Boers (penningmeester), Anja Beenen (EC), Marijke van den Bout (EC), Johan Koornstra (website), Adri Moossdorff (EC) en Eggo Verwer (EC).

1 Opening

De voorzitter opent de vergadering. Alle aanwezigen worden welkom geheten, inclusief de havenmeesters en de delegatie van de Stichting. De opkomst is redelijk met 33 leden.

De voorzitter komt nog even terug op de secretariaatswisseling in 2017. De thuisomstandigheden bij Hetty Huntelerslag lieten kort na het afscheid ruimte om de taken van het secretariaat en de redactie van het clubblad weer op zich te nemen. Zij is 1e secretaris met ondersteuning door Marijke van den Bout.

2 Notulen jaarvergadering 14 april 2017

Er zijn geen opmerkingen of vragen. Het verslag wordt vastgesteld, met dank aan notulist Hetty Huntelerslag.

Hierop aansluitend meldt de voorzitter dat er geen samenvatting van de jaarvergadering meer in het clubblad wordt gepubliceerd. De volledige notulen worden op de website geplaatst en zoals gebruikelijk in het eerste clubblad van volgend jaar.

3 Jaarverslag 2017

Het verslag wordt voorgelezen door de secretaris. Hieronder een samenvatting van de activiteiten in het afgelopen verenigingsjaar:

Gedurende het afgelopen jaar is het bestuur vier maal in vergadering bijeen geweest.

Als afgevaardigde namens de vereniging maakte Martin Boers ook in 2017 deel uit van het Stichtingsbestuur. Na hun vergaderingen vond steeds terugkoppeling plaats aan het verenigingsbestuur. Ook de verdere contacten en de samenwerking met de Stichting verliepen vorig jaar weer heel plezierig.

Het clubblad is vier maal verschenen. Voor nog meer foto’s dan in de clubbladen kon men ook door de foto’s op de website scrollen.

De vereniging heeft ook het afgelopen jaar de exploitatie van de bar in de kantine op zich genomen in de persoon van Adri Moossdorff. Helaas bleek de animo voor de barbezetting door vrijwilligers niet haalbaar.

En dan hebben het afgelopen jaar de volgende evenementen plaatsgevonden:

Op zaterdag 14 januari als eerste de traditionele nieuwjaarsreceptie in ons clubhuis. De opkomst was goed en de sfeer zoals altijd geanimeerd. De drankjes werden opnieuw gesponsord door de Stichting, waarvoor dank.

De clubavond vond plaats op 31 maart in Hotel Zwartewater. De invulling van de avond werd ditmaal verzorgd door Peter Tromp, die een boeiende presentatie gaf over het leven en werk op zeeslepers.

Op 1 april werden de boten voor weer een nieuw seizoen te water gelaten.

De algemene ledenvergadering op 14 april werd gehouden in Hotel Zwartewater. Na het afwerken van de agendapunten en de pauze gaven enkele bestuursleden van de Stichting een toelichting op de huidige en toekomstige ontwikkelingen rondom het complex.

Na een zeer natte opbouw - chapeau voor alle vrijwilligers die dapper de regen trotseerden - werden de clubdagen geopend met de bingo op vrijdagavond 9 juni. De opkomst was, mogelijk door het niet zo beste weer, wat minder, maar de prijzen weer meer dan aantrekkelijk, evenals in de pauze de verloting voor de vleespakketten. En bij dubbele bingo’s was er voor de iets minder gelukkige gooiers weer een mooi stuk kaas.

2

Op de clubdag zelf, op zaterdag 10 juni, was het weer goed opgeknapt en deze dag stond traditiegetrouw voor de liefhebbers in het teken van de zeilwedstrijd. De niet-zeilers konden zich vermaken met een pittige fietspuzzeltocht en/of een wandelpuzzeltocht. Helaas was er geen belangstelling voor een potje klaverjassen in de tent.

Ook voor 2017 besloot het bestuur te kiezen voor een buffet met een landenthema en wel Italië. In totaal hebben we met 91 mensen van het buffet gebruik gemaakt. Na afloop werd de avond afgesloten met een live optreden door een zanger.

De Surprisedag op 5 augustus werd goed bezocht. Op de grote camping werden een aantal oud-hollandse spellen uitgezet en in teams werd fanatiek om de winst gestreden. Aan het einde van de middag werd iedereen verwend met warme kost. Daarna vond de prijsuitreiking plaats en volgde er nog een gezellige avond met muziek.

Op zaterdag 2 september verzamelden de deelnemers zich voor de alweer negende motorbotentoertocht. Als bestemming was ditmaal gekozen voor Hattem. Voor onderweg hadden Martin en Lineke Boers weer een leuke puzzeltocht uitgezet. Het avondmaal in de vorm van een BBQ werd bijzonder op prijs gesteld, evenals het traditionele zondagochtendontbijt. Na de prijsuitreiking van de speurtocht op de heenweg werd met een mooie omweg huiswaarts gevaren.

Het weekend van 16 en 17 september stond in het teken van de zesde KiloRace, initiatief van en georganiseerd door Marco Beenen en opnieuw gehouden op het Ketelmeer. Het was nat en bijzonder koud, maar met de wind uit de goede hoek prima zeilweer en de stemming zat er goed in. De organisatie was tevreden over het aantal inschrijvingen met boten in diverse scheepstypen en nieuw was de toevoeging van een vierde klasse. Er werd weer vriendschappelijk en af en toe fanatiek gestreden om de Kilobokaal. Het werden twee mooie wedstrijddagen, met als rustpunt op zaterdagavond in het restaurant bij de haven een goed scheepsmaal vergezeld van live muziek.

Onze jaarlijkse afsluitende feestavond op 7 oktober, in Hotel Zwartewater, was ook ditmaal een gezellig samenzijn. Wel bleef het aantal aan- en afmeldingen tot op het laatste moment spannend, maar uiteindelijk was de zaal goed gevuld. Genoten kon worden van een goed warm, koud en nagerecht buffet en na het eten werd de vloer vrij gemaakt en kon er gedanst worden op live muziek. Aan het eind van de avond ontvingen de deelnemers ter afscheid nog een presentje namens onze vereniging.

Op zaterdag 4 november werden de boten uit het water gehaald. Alles verliep goed en zoals altijd vond de erwtensoep met natuurlijk veel worst weer gretig aftrek.

Ook vorig jaar was de samenwerking met het havenbeheer, in de persoon van Wout, Hilda, Matthijs en later Johnny, heel goed en plezierig.

En het kan niet vaak genoeg gezegd worden: het bestuur was ook in 2017 heel blij met de onontbeerlijke inzet van alle vrijwilligers bij de diverse evenementen.

4 Ingekomen stukken en mededelingen

Ingekomen stukken:

Er is een afmelding van Fleur Remeker.

De familie Vinke heeft middels een email te kennen gegeven dat zij later aan zullen schuiven.

Mededelingen:

Nieuw is dat voortaan de naam wordt gevraagd aan een aanwezige die een vraag en/of opmerking heeft en of het gewenst is dat de naam in de notulen wordt vermeld.

De voorzitter geeft een korte toelichting over de nog immer slepende kwestie rond de sluiting van de vluchthaven De Ketting in Genemuiden. De conclusie is na een gesprek met de gemeente Zwartewaterland en betrokkenen dat er geen zicht is op een officiële openstelling van de vluchthaven.

3

5 Financiën

5.1. Financieel overzicht en realisatie over 2017. De penningmeester memoreert dat het financieel goed gaat met de vereniging, hetgeen tot uitdrukking komt in het positieve saldo. Wel moeten we gaan nadenken over het opbouwen van reserveringen voor onder meer het 80-jarig jubileum.

5.2. Verslag Kascommissie. Fleur Remeker en Kim Vester hebben op 8 april jl. de kasboeken gecontroleerd. Hun bevindingen zijn dat het financieel beheer gedegen en op orde is. Ze hebben steekproefsgewijs de uitgaven gecontroleerd, en stellen voor decharge te verlenen aan de penningmeester. De vergadering gaat eenstemmig akkoord.

5.3. Samenstelling Kascommissie. Uit de vergadering meldt Barend Vinke zich als nieuw kascommissielid, waarmee voor het komende jaar de kascommissie zal bestaan uit Fleur Remeker en Barend Vinke. Kim Vester is indien nodig vervanging bij uitval door Fleur Remeker.

5.4. Begroting 2018. Voor 2018 worden geen bijzondere uitgaven voorzien.

De inzet van vrijwilligers voor de kantine op de vrijdagavonden verloopt bijzonder moeizaam. Er is zegge en schrijve een aanmelding ontvangen, ondanks de herhaalde oproepen. Dit is niet werkbaar. Het gaat maar om drie maanden. De penningmeester doet nogmaals een oproep.

Een van de aanwezigen vraagt waarom er op de begroting nog steeds een post Vlaggen staat. Geantwoord wordt dat deze nog steeds verkocht worden en uitgegeven aan nieuwe leden.

Hierna zijn er geen verdere vragen of opmerkingen over de financiën.

6 Samenstelling bestuur

Aftredend en herkiesbaar zijn Chris Epema (voorzitter), Anja Beenen (EC) en Marijke van den Bout (EC). De vergadering gaat unaniem akkoord met hun herbenoeming voor de komende jaren.

Aftredend en niet herkiesbaar is Eggo Verwer (EC). Eggo wordt bedankt, vergezeld van een attentie en bloemen voor zijn inzet gedurende de afgelopen jaren.

Het bestuur bestaat na het vertrek van Eggo uit zeven personen en vooralsnog is uitbreiding niet nodig, tenzij een van de leden zitting wil nemen in de EvenementenCommissie.

7 Evenementenagenda 2018

Namens de EvenementenCommissie (EC) geeft Marijke van den Bout een overzicht van de activiteiten:

- Op 13 januari hebben we de nieuwjaarsreceptie gehad in het clubhuis. Het was weer gezellig druk, de hapjes waren prima verzorgd.

- Op 16 maart was de clubavond in Hotel Zwartewater. De organisatie van deze avond was dit jaar in handen van jachthaven “de Nadorst” in Hasselt. Gastspreker was zeezeiler Aldert Hesseling die een bijzonder boeiende presentatie hield.

- 7 April zijn de boten weer te water gelaten. Het was een prachtige dag, weinig wind, met een lekker zonnetje erbij.

- 1 en 2 juni is het weer tijd voor de jaarlijkse clubdagen. Als er mensen zijn die zich geroepen voelen om vrijdags te helpen bij het opbouwen van de tent en het schoonmaken van de tafels en stoelen, u bent van harte welkom vanaf 10.00 uur. Het bestuur hoopt op veel aanmeldingen! ‘s Avonds beginnen de clubdagen weer met de bingo. Zaterdag 2 juni worden er weer zeilwedstrijden gehouden op de Belterwiede en ‘s avonds is er weer een gezellig buffet. Welk thema het buffet dit jaar zal hebben is nog niet bekend.

- Voor het weekend van 1 en 2 september staat de motorboottoertocht weer op het programma met bestemming “nog onbekend”. Het blijft een groeiend evenement en gezelligheid en vriendschappelijkheid voeren de boventoon.

- De Kilorace is dit jaar gepland in het weekend van 15 en 16 september op het Ketelmeer. Ook voor dit evenement geldt dat er groei in zit. Sportieve strijd en gezelligheid vieren ook hier hoogtij, zowel op het land als op het water.

4

- De afsluiting van het seizoen is dit jaar op 6 oktober in Hotel Zwartewater. Deze avond mag zich ook altijd verheugen in een mooi aantal deelnemers.

- De boten worden uit het water gehaald op 3 november. Tijdens deze dag wordt er als vanouds worst met snert geserveerd in het clubhuis.

De voorzitter geeft nog een toelichting op de slotavond: Hotel Zwartewater heeft aangegeven dat er aldaar op 6 oktober een groot evenement gaat plaatsvinden. Mogelijk zal er door de vereniging moeten worden uitgeweken naar 13 oktober.

8 Pauze

Dan is er gelegenheid voor een drankje en om alle informatie te laten bezinken.

9 Stichting Recreatie Centrum Zwartewater

De voorzitter van de Stichting, Ruud Stiekema, begint zijn toelichting op het reilen en zeilen binnen het complex met het volgende. Hij complimenteert het havenbeheer en de technische commissie met hun inzet aangaande het vernieuwen van de C en D steigers in de grote haven. Dit project is afgerond.

Het laatste grote opknapproject omvat de A en B steiger. Het bestuur verwacht dit volgend jaar te realiseren, afhankelijk van de beschikbare geldelijke middelen.

Tot slot volgt dan nog het renoveren van de lange steiger aan de wegkant.

Er zijn geen klachten ontvangen over de gratis nieuwe Wifi maar het is nog te vroeg om te juichen. Ontstaan er klachten dan doet de voorzitter een dringend beroep op de leden deze vooral te melden. In het najaar wordt de Wifi op de eilanden en de Handelskade aangepakt.

Dit jaar zal ook de opslagruimte, waarin nu hoofdzakelijk spullen van de watersportvereniging zijn opgeslagen, worden vervangen. De oude opslagruimte voldoet niet meer qua vormgeving en ruimte aan onze eisen.

Het bestuur wil nu gaan brainstormen over de toekomst van het complex. Onder meer aan de orde zullen komen het onderhoud van de boten en het op orde houden van de faciliteiten. De voorzitter doet een oproep aan de leden om mee denken om het complex nog meer te optimaliseren.

Barend Vinke vraagt of het mogelijk is om de in- en uitrit van de grote camping naar de weg vrij te houden als de brug openstaat. Geantwoord wordt dat deze wens is besproken met de betrokkenen, maar Rijkswaterstaat legt de verantwoordelijkheid bij de gemeente en vice versa, met als conclusie dat er niets gebeurt.

Wout Marinus van het havenbeheer geeft de volgende aanvullingen: de opstand in de inrit is met opzet aangebracht om het water vanaf de weg tegen te houden. En op de grote parkeerplaats zullen parkeervakken worden aangebracht.

Het is een van de aanwezigen opgevallen dat het gebruik van warm water stabiliseert.

10 Rondvraag

Bert Rutgers vraagt aan het bestuur hoe de vereniging omgaat met de nieuwe wet op de privacy. Moeten de leden toestemming gaan geven voor het opslaan en bewaren van gegevens? Het bestuur antwoordt dat hier nog niet aan gedacht is maar dit onderwerp zal agenderen voor de bestuursvergadering.

11 Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde bedankt voorzitter Chris Epema de aanwezigen voor hun actieve deelname aan deze vergadering. Iedereen wordt namens het bestuur een mooi vaar- en kampeerseizoen toegewenst. De avond wordt geanimeerd afgesloten met een drankje en een hapje.