notulen alg. ledenvergadering 2023

notulen alg. ledenvergadering 2023

Notulen Jaarvergadering 14 april 2023 Watersportvereniging Zwartsluis

Aanwezige bestuursleden Chris Epema (voorzitter), Anja Beenen (EC), Marijke van den Bout (secretaris), Ferry Geertman (penningmeester), Monique Kuiper (EC), Johan Koornstra (website). Hetty Huntelerslag (secretaris) is tussentijds afgetreden.

1 Opening De voorzitter opent de vergadering met een welkom aan alle aanwezigen, inclusief de havenmeesters en de delegatie van de stichting. De opkomst is goed met ruim 50 leden.

2 Ingekomen stukken en mededelingen Ingekomen stukken: Geen. Mededelingen: De evenementen worden zoveel mogelijk in het clubblad weergegeven. Voor een evenement wordt een mailing rondgestuurd ter herinnering.

3 Notulen jaarvergadering 8 april 2022 Er zijn geen opmerkingen of vragen. Het verslag wordt vastgesteld, met dank aan notulist Hetty Huntelerslag.

4 Jaarverslag 2022 Hieronder een samenvatting van de activiteiten in het afgelopen verenigingsjaar: Het clubblad is tweemaal verschenen. Voor nog meer foto’s dan in de clubbladen kon men op de website terecht. De periodieke aankondigingen van de evenementen stonden ditmaal alleen in het clubblad of er ging een mailing rond. De reden was dat we ruim 95% van de mailadressen hebben en het een goede manier was om iedereen een herinnering te sturen. Op 2 april werden de boten voor weer een nieuw seizoen te water gelaten. Het was een koude en gure dag maar het is weer gelukt om alle boten in het water te laten. De lente had even verstek laten gaan. 10 en 11 juni waren de jaarlijkse clubdagen. Gezien de onzekerheid rondom corona werden de beide dagen redelijk bezocht. Het weekend van 3 en 4 september was het eerste evenement dat we er weer een keer met z’n allen op uit konden voor een Motorbotentoertocht van, ditmaal, 3 dagen. De organisatie was in handen van Aletta Altena. Er namen 8 boten deel en de bestemming was Meppel. Op 18 en19 september werd al voor de elfde keer de tweedaagse wedstrijd de KiloRace op het Ketelmeer gezeild. De deelnemers aan de vriendschappelijke wedstrijd strijden om de Kilobokaal (een wisselbeker) en een kilo klaas. Alles wordt beschikbaar gesteld door de organisator en grootste sponsor van het evenement: Marco Beenen. Ook nu was dit evenement weer een groot succes met 44 boten. De afsluiting was dit jaar bijzonder. Het 75 jarig jubileum was 2 jaar verzet en kon nu eindelijk doorgang vinden. Ongeveer 100 personen hadden zich opgegeven. Met de bus naar de Bataviahaven Lelystad. Daar lag de Staedenmaeght op ons te wachten. De tocht voerde ons richting de Markerwadden. Ontvangst met champagne en een hapje, onderweg een warm- en koud buffet. Omlijst door livemuziek, wat leidde tot een dansje op het dek. De boten zijn 5 november weer uit het water gehaald. Als vanouds werd er worst met snert geserveerd in het clubhuis. Hier werd gretig gebruik van gemaakt. Hiermee sluiten we een redelijk goed seizoen af.

5 Financiën

5.1. Financieel verslag penningmeester over 2022 We zijn een vereniging met een gezond banksaldo. Zelfs na de uitgave van het jubileumfeest. 2 Over de financiën zijn een aantal vragen gesteld met betrekking tot de postbus en de kostenpost over het clubblad, deze blijft hoog ondanks het feit dat er nu slechts 2x per jaar een clubblad uit wordt gegeven.

5.2. Verslag Kascommissie Barend Vinke heeft de kas gecontroleerd. Barend meldt dat de vereniging het financieel beheer wederom netjes op orde heeft. De vergadering gaat unaniem akkoord met de decharge van de penningmeester.

5.3. Samenstelling Kascommissie. Omdat Veroni Ebinge is toegetreden tot het bestuur. Is er een nieuwe kascommissie gevormd door Aletta Altena en Anneke Overweg.

5.4. Begroting 2023. Begroting voor 2023 is gepresenteerd. Besloten is om de contributie dit jaar niet te verhogen.

6 Samenstelling bestuur Nieuwe aangetreden in 2022 zijn Veroni Ebinge en Monique Kuiper, dit heeft plaatsgevonden tijdens de clubdagen van 2022. Zij komen de evenementencommissie versterken. Op dit moment was het ook tijd om officieel afscheid te nemen van Johan Koornstra als bestuurslid. Hij blijft nog wel betrokken bij de vereniging maar dan in de rol van webmaster.

7 Evenementenagenda 2023 Namens de EvenementenCommissie (EC) geeft Anja Beenen een overzicht van de activiteiten. Veroni en Monique hebben zich gebogen over het kantinegebeuren. Zij zijn voortvarend aan de slag gegaan, de kantine is in het weekend vanaf Hemelvaart een avond geopend.

8 Pauze Gelegenheid voor een drankje en om alle informatie te laten bezinken.

8.1 Benoeming erelid. Na de pauze was het tijd om Wout Marinus tot erelid te benoemen. Wout had zich afgemeld maar was toch met een smoesje naar de vergadering gelokt. Ondanks het feit dat Wout een man is van weinig woorden, heeft hij toch een dankwoord uitgesproken.

9 Stichting Recreatie Centrum Zwartewater De voorzitter van de stichting, Martin Boers, heeft een en ander verteld over wat er op het complex staat te gebeuren. Er is een nieuwe havenmeester/beheerder aangetrokken Petra Bakker.

10 Rondvraag Er werd wederom gevraagd naar het verschil tussen de stichting en de vereniging. Met name waar men met vragen terecht kon.

11 Sluiting Niets meer aan de orde zijnde bedankt voorzitter Chris Epema de aanwezigen voor hun actieve deelname aan deze vergadering. Iedereen wordt namens het bestuur een mooi vaar- en kampeerseizoen toegewenst. De avond wordt geanimeerd afgesloten met een drankje en een hapje