Reglementen

Reglementen

HAVEN/CAMPING REGLEMENT

Stichting Recreatiecentrum “Zwartewater

” De Stichting Recreatiecentrum “Zwartewater” is eigenaar/exploitant van jachthavens en een camping te Zwartsluis. De stichting verhuurt o.a. vaste lig- en standplaatsen en tijdelijke lig- en standplaatsen aan passanten. Het complex is het gehele jaar geopend.

1. Dit reglement geldt voor een ieder die zich op het complex van de Stichting bevindt, gebruik maakt van daarbij behorende faciliteiten en/of de diensten van de Stichting. Betreden van het complex en/of gebruik maken van de faciliteiten is geheel voor eigen risico.

2. De Stichting is aangesloten bij Hiswa-Recron. De Recron voorwaarden (vaste plaatsen, toeristische plaatsen & seizoenplaatsen) en Hiswa voorwaarden zijn op het complex van de Stichting van toepassing. Dit reglement is aanvullend op de Hiswa-Recron voorwaarden, en is in die zin “informatie” zoals aangegeven in de Recron voorwaarden onder artikel 1. En in de Hiswa voorwaarden onder artikel 10

3. In dit reglement wordt begrepen onder:

Havenmeester: De door het bestuur van de stichting benoemde Beheerder;

Bestuur: Het bestuur van de Stichting Recreatiecentrum “Zwartewater” De stichting is ingeschreven onder nummer 41022136 bij de Kamer van Koophandel te Zwolle.

Complex: De camping, parkeerterreinen, aangrenzende havens, toegangswegen en alle daarbij behorende terreinen, voetpaden, steigers en accommodaties die door de Stichting Recreatiecentrum “Zwartewater” worden geëxploiteerd. Het complex bevind zich aan de vleugel 2 te Zwartsluis. Tot het complex wordt binnen het kader van dit reglement tevens gerekend: De Turfsteiger, Jaap Buit steiger en Handelskade.

Havencommissaris: Bestuurslid van de stichting;

Kampeermiddel: Camper,(sta)Caravan, Tent, Boot, Motor/Zeiljacht

Passant: De huurder van een tijdelijke lig- of standplaats;

Passantenhaven: Jaap Buitsteiger en Handelskade, In gebruik als passantenhaven;

Hiswa- Recron: Ondernemersorganisatie van bedrijven in de watersport en recreatie;

Stichting: De Stichting Recreatiecentrum “Zwartewater”;

Turfsteiger: Steigers met aanlegplaatsen rond de binnendijkse eilandjes in eigendom van de stichting en in gebruik als jachthaven, hierop is dit reglement tevens van toepassing.;

Vaste lig/standplaats: Een lig/standplaats die door een natuurlijk of rechtspersoon voor een volledig kalenderjaar is gehuurd en waarvoor de huursom is voldaan;

Wachtlijst: Lijst met gegadigden voor een lig/standplaats;

4. Van 1 november tot 31 maart is uitsluitend het toiletgebouw bij het haven Kantoor geopend dagelijks van 9.00 tot 17.00 uur.

5. Huurders van een vaste lig of staanplaats in een haven of de camping van de stichting dienen lid te zijn van de “Watersportvereniging Zwartsluis”.

6. Vaste ligplaatsen worden verhuurd voor één kalenderjaar. In bijzondere gevallen kan een vaste ligplaats worden gehuurd voor een gedeelte van een kalenderjaar, zulks ter beoordeling van de Havenmeester in overleg met de havencommissaris

7. De havenmeester bepaalt, zo nodig in overleg met het bestuur, de toewijzing van een vaste ligplaats. Dit kan zijn aan een steiger, kade, of talud.

8. De huurder is verplicht: a. Zijn vaartuig deugdelijk en volgens de regels van goed zeemanschap af te meren en maatregelen te nemen ter voorkoming van overlast door klapperende vallen/tenten; b. Zijn kampeermiddel naar behoren te bevestigen, en maatregelen te nemen tegen overlast door klapperende tenten; c. Gasinstallaties dienen volgens de geldende normen te worden gekeurd. Een kopie van het geldige bewijs ven goedkeuring dient afgegeven te worden aan de beheerder; d. Ten minste twee brandblussers met geldige goedkeuring van ten minste 2 kg blusmiddel gebruiksklaar te hebben.

9. Het afmeren in de haven, aan de kade of het parkeren op het terrein dient zodanig te gebeuren dat ook na het verlaten van het voer- of vaartuig geen gevaar of hinder voor andere objecten of mensen ontstaat. Wordt hieraan naar het inzicht van de havenmeester niet voldaan dan kan deze maatregelen (laten) nemen. Zijn aan deze maatregelen kosten verbonden dan komen deze geheel voor rekening van de eigenaar van het vaar- of voertuig dan wel voor de veroorzaker van deze overlast. Elke aanwijzing van de dienstdoende havenmeester dient onverwijld te worden opgevolgd.

10. Vaartuigen of zaken die door lekkage of andere oorzaken gezonken zijn, dienen op eerste aanzegging door de eigenaar gelicht te worden. Wordt daaraan niet voldaan of kan het lichten geen uitstel dulden, dan is de havenmeester gerechtigd te laten lichten en wel voor rekening en risico van de eigenaar of schipper van het gezonken object.

11. Elke passant dient zich zo spoedig mogelijk na het afmeren, innemen van een standplaats of plaatsen van een boot op de wal bij het havenkantoor te melden om het verschuldigde havengeld te voldoen. Indien het havenkantoor gesloten is dient men zich te melden via het bij het havenkantoor aangegeven telefoonnummer.

12. De stichting wijst bij verhuur voor een seizoen of gedeelten van een seizoen zoveel mogelijk één vaste ligplaats toe. De havenmeester is niettemin gerechtigd, indien dit naar zijn oordeel noodzakelijk is, een andere ligplaats toe te wijzen. Zo mogelijk wordt er eerst overleg gepleegd met de ligplaatshouder.

13. De huur van een vaste ligplaats kan zowel door de huurder als door de stichting vóór 15 november van enig jaar schriftelijk worden opgezegd zonder opgave van reden. Indien de huurder niet vóór 15 november heeft opgezegd wordt de huurovereenkomst voor het daarop volgende seizoen automatisch verlengd.

14. De vaste ligplaatshouder die met zijn vaartuig niet in de haven te Zwartsluis zal overnachten, dient de havenmeester hiervan tijdig in kennis te stellen onder opgave van de vermoedelijke datum van terugkomst. Te allen tijde heeft de havenmeester het recht om onbezette ligplaatsen van vaste ligplaatshouders te benutten ten behoeve van vaartuigen van gasten of anderszins.

15. De eigenaar of gebruiker van een vaartuig is verplicht bij het innemen en verlaten van de ligplaats, alsmede tijdens het verblijf in de haven, de aanwijzingen van de havenmeester op te volgen.

16. De havenmeester heeft het recht iemand al of niet met vaar- of voertuig te doen verwijderen die op of in de haven onbevoegd aanwezig is, zich onbehoorlijk gedraagt, zijn aanwijzingen weigert op te volgen, dan wel handelt in strijd met de bepalingen van dit reglement.

17. De havenmeester is bevoegd, om indien dit naar zijn inzicht noodzakelijk is, een vaartuig voor risico van de eigenaar te verhalen of te doen verhalen.

18. In geval van storm, brand of enig ander onheil is een ieder die op het complex aanwezig is, verplicht hulp te verlenen mits zijn/haar gezondheid dit toestaat, en indien dit zonder gevaar voor zichzelf kan gebeuren..

19. De havenmeester kan besluiten voor bepaalde leveringen van diensten of goederen directe betaling te eisen. Dit geldt altijd voor het gebruik van een ligplaats/staanplaats voor korte termijn en levering van water of elektriciteit.

20. Elke vaste ligplaatshouder is verplicht zijn juiste adres, woonplaats en gegevens van zijn schip op het havenkantoor op te geven. Wijzigingen dienen per eerste gelegenheid doorgegeven te worden.

21. De recreant dient zelf zorg te dragen voor een afdoende verzekering t.a.v. zijn/haar recreatiemiddel. Bij het aangaan van de huurovereenkomst dient de verzekeraar bekend gemaakt te worden bij de havenmeester met daarbij het behorende polisnummer. Het niet afdoende verzekeren van het recreatiemiddel tegen cascoschade komt voor risico van de recreant.

22. Bij het werken aan een schip op het parkeerterrein tijdens de winterstalling dient de eigenaar of beheerder van het schip te voorkomen dat stoffen op de terreinverharding terechtkomen. Hij/zij dient op het terrein een vloeistofdicht zeil aan te brengen. Wordt hieraan naar het inzicht van de havenmeester niet voldaan dan kan deze maatregelen (laten) nemen. Zijn aan deze maatregelen kosten verbonden dan komen deze geheel voor rekening van de eigenaar van het vaar- of voertuig dan wel voor de veroorzaker van deze overlast. Elke aanwijzing van havenmedewerkers dient onverwijld te worden opgevolgd. Mochten naar het oordeel van een havenmeester de genomen maatregelen onvoldoende waarborgen bieden om milieuverontreiniging te voorkomen dan kan de havenmeester gelasten de werkzaamheden onmiddellijk te staken.

23. De vaste standplaats/ ligplaatshouder kan tegen betaling van een borgsom één “sleutel” krijgen om op het parkeerterrein van de haven één auto te parkeren.

24. Door de beheerder wordt een wachtlijst bijgehouden voor gegadigden voor een lig/standplaats. Men dient lid te zijn van de watersportvereniging Zwartsluis alvorens op de lijst te kunnen komen. Over de inhoud van de wachtlijst en de procedure van toe- of afwijzen wordt niet gecommuniceerd.

25. De stichting treedt niet op als bemiddelaar bij aan/verkoop van Recreatiemiddelen.

26. Het is verboden:

a. In de haven vaartuigen te bouwen, te verbouwen of af te bouwen.

b. In de haven onderhoudswerk of reparaties te verrichten, waardoor hinderlijk geluid of andere overlast wordt veroorzaakt. of waarbij temperaturen kunnen optreden die ontploffing of brand kunnen veroorzaken.

c. Het maximale grondoppervlak voor een schuurtje bij een stacaravan of chalet bedraagt 5 m2

d. Het is niet toegestaan schepen schoon te maken met leidingwater of daarbij gebruik te maken van een hogedrukspuit.

e. Elektriciteit te benutten voor één of meerdere apparaten waarbij meer ampère wordt afgenomen dan de toegestane hoeveelheid die vermeld staat op de elektriciteitskast. Het is ook verboden ondeugdelijke verlengsnoeren of koppelingen te gebruiken

f. Op het complex de rust te verstoren, o.a. door motoren of lichtaggregaten te laten draaien of door luid schallende apparatuur in werking te hebben. Tussen 22:00 en 08:00 uur dient absolute stilte in acht te worden genomen.

g. Met (motor)boten snel in - of in de nabijheid van de haven te varen (sneller dan 6 km per uur overeenkomstig de geldende Algemene Politie Verordening van de Gemeente Zwartewaterland).

h. De eigendommen van de stichting. te beschadigen; haken in palen of houtwerk te steken. daarin spijkers, krammen e.d. te slaan of daarin op eigen initiatief enige verandering aan te brengen; Masten, rondhouten of andere onderdelen van schepen op de steigers of op het terrein te laten liggen.

i. Vuilnis, afval, olie of oliehoudend water in de haven te werpen of te lozen.

j. Steigers, gebouwen of terreinen te verontreinigen, dan wel chemische toiletten, chemisch afval of afgewerkte olie anders dan op de daarvoor ingerichte verzamelplaatsen te legen of te storten.

k. In de haven open vuur te ontsteken, te barbecueën of vuurpijlen af te schieten.

l. In de haven, aan de rivierzijde van de golfbrekers, en langs de oevers van het Zwartewater te zwemmen.

m. Auto’ s op een andere plek dan op het parkeerterrein in de vakken te parkeren.

n. Op de parkeerplaats zijn een aantal laadpalen voor elektrische voertuigen beschikbaar. De gebruiker hiervan is verplicht direct na het volladen van het voertuig dit voertuig te verplaatsen naar een “gewone” parkeerplaats.

o. De lig/standplaats te verhuren of om niet beschikbaar te stellen aan derden.

p. Recreatiemiddelen/Schepen te gebruiken voor een commerciële exploitatie zonder nadrukkelijke toestemming van het Stichting bestuur. De stichting kan voorwaarden stellen aan de toestemming, waaronder financiële.

q. Te fietsen/steppen op de steiger. Fietsen dienen aan de hand te worden meegenomen. Op de steigers mogen geen fietsen worden gestald. Pagina 5 van 5

r. Huisdieren los te laten lopen op het complex. Honden of andere dieren uit te laten anders dan op de daarvoor bestemde plaats. Uitwerpselen dienen door de eigenaar te worden verwijderd. Overlast door huisdieren, in welke vorm dan ook, moet ten allen tijde door de eigenaar worden voorkomen.

s. Afval, in welke vorm dan ook op de steigers te plaatsen. Afval in een andere dan de daarvoor bestemde container te storten.

t. Tijdens het bunkeren open vuur te hebben/te ontsteken, te roken, motoren te laten draaien of andere warmtebronnen in werking te hebben die een explosie of brand kunnen veroorzaken.

u. Onderwatertoiletten aan boord van boten, schepen en jachten binnen de haven te gebruiken.

27. Geschillen tussen gebruikers en de havenmeester worden ter beslissing voorgelegd aan het bestuur.

28. Dit reglement is door het bestuur van de Stichting Recreatiecentrum “Zwartewater” vastgesteld in haar vergadering van 15 juni 2022 en treedt in werking op 1 september 2022. Het kan te allen tijde worden herzien. Dit havenreglement is een algemene herziening van alle voorgaande reglementen, die hiermee zijn vervallen, m.u.v. de Hiswa-Recron Voorwaarden.

29. Dit reglement kan worden aangehaald als: Havenreglement Stichting Recreatiecentrum “Zwartewater”

30. Wij hanteren de "Recron- en Hiswa voorwaarden", deze liggen ter inzage op het havenkantoor.

Zwartsluis, 15 juni 2022.